تلفن تماس:

آدرس کلینیک:

پاسداران، گلستان پنجم، شماره 203، طبقه سوم